Thursday, 23 January 2020

IMGKA - Meibukan Gojyu-Ryu Karate

Counting

Print PDF
English Japanese
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
Twenty
Ichi
Ni
San
Shi / Yon
Go
Roku
Shichi / Nana
Hachi
Ku / Kyuu
Ju / Juu
Ju-Ichi
Ju-Ni
Ni-Ju